Σύνταξη Στατικών Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων

Συντάκτης στατικών μελετών πλήθους μεγάλων έργων γεφυροποιίας από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα (από το 1984 ως ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός). Ενδεικτικά αναφέρονται : :