Σύνταξη Προγραμμάτων Η/Υ

Από την ερευνητική δραστηριότητα (επίλυση προβλήματος στρέψης και διάτμησης) συντάχθηκαν προγράμματα Η/Υ, τα οποία προωθούνται στους μηχανικούς μελετητές σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνουν την ανάλυση ομογενών ή σύνθετων μελών σταθερής ή μεταβλητής διατομής υποβαλλόμενων σε στρέψη ή/και διάτμηση.