Επιστημονικές Επιτροπές – Τεχνικά Συμβούλια

  • Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Έργου "Μελέτη - Κατασκευή Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Έργου Μόνιμης Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου"

    Αντικείμενο του Έργου ήταν η Μόνιμη Ζεύξη του Θαλάσσιου δίαυλου μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου. Η προταθείσα λύση περιελάμβανε τεχνικό γεφύρωσης ολικού μήκους 2.920 μ., αποτελούμενου από την κύρια καλωδιωτή γέφυρα μήκους 2.290μ. αποτελούμενη από 5 ανοίγματα 286.0+560.0+560.0+ 560.0+286.0μ., στα άκρα της οποίας κατασκευάζονται 15 ανοίγματα (9x42=378μ και 6x42=252μ) τα οποία αποτελούν τις γέφυρες πρόσβασης. Το συνολικό ύψος καθενός από τα τέσσερα μεσόβαθρα της καλωδιωτής γέφυρας από τη θεμελίωσή του μέχρι την κορυφή του πυλώνα ανάρτησης των καλωδίων είναι περίπου 230μ και η θεμελίωση του στον πυθμένα της θάλασσας επιτυγχάνεται με κυκλικό θεμέλιο διαμέτρου 90 μ.

  • Τακτικό Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2006-2011.

  • Τακτικό Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα έτη 2007-2011.

  • Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΜΠ για τα έτη 2016-σήμερα.

  • Μέλος του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τα έργα Γεφυροποιίας, για τα έτη 2018 - σήμερα.

  • Συντονιστής της Ομάδας εργασίας 5 «Συντήρηση / Επιθεώρηση Γεφυρών» του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) από το έτος 2020 - σήμερα.

  • Μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση της Γέφυρας του Ποταμού Κερίτη στον Οικισμό Αλικιανός Π.Ε. Χανίων (Μελέτες – Έρευνες, Κατασκευή, ΟΚΩ)», Προϋπολογισμού 8.000.000€.