Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Ηράκλειτος

  Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα, «Ανάλυση Πλακών Ενισχυμένων με Νευρώσεις Υποβαλλόμενων σε Έκκεντρη Φόρτιση με τη Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 2002-2005, Προϋπολογισμός: 32.396€.

 • Πυθαγόρας

  Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, «Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός Ομογενών Ράβδων Σταθερής Διατομής Τυχόντος Σχήματος», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 2004-2006, Προϋπολογισμός: 85.000€.

 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) – 2003

  «Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός Ράβδων Μεταβλητής Ομογενούς και Σύνθετης Διατομής», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2005-2008, Προϋπολογισμός: 46.500€.

 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΠΕΒΕ 2008

  «Μη Γραμμική Ελαστοπλαστική Ανομοιόμορφη Στρέψη Σύνθετων Ραβδωτών Φορέων – Εφαρμογή στην Αντισεισμική Ανάλυση Κατασκευών», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Συγκλητική Επιτροπή Βασικής Έρευνας ΕΜΠ, 2008-2010, Προϋπολογισμός: 15.000€.

 • Seventh Framework Programme, “IDEAS” Specific Programme, DARE Project

  “Soil-Foundation-Structure Systems Beyond Conventional Seismic ‘Failure’ Thresholds: Application to New or Existing Structures and Monuments”, Key Team Member, Principal Investigator: George Gazetas, European Research Council (ERC), Advanced Grant, Programme in Support of Frontier Research, Grant Agreement 228254, 2010-2014, Budget: 2.4 million€.

 • ΘΑΛΗΣ

  Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών «Επίλυση Δυσχερών Προβλημάτων Ανάλυσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών ‘Νέας Γενεάς», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2011-2015, Προϋπολογισμός: 521.739,13€.

 • Σύνταξη υπολογιστικού κώδικα για τον υπολογισμό επιφανειών διάτμησης και της στρεπτικής σταθεράς τυχούσας διατομής:

  προκειμένου να ενταχθεί απευθείας στο λογισμικό Scada Pro, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Προγραμμάτων Η/Υ Ανάλυσης Φορέων, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ, 2014.

 • Software Verification Manual of Scada Pro: Phase A

  Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Προγραμμάτων Η/Υ Ανάλυσης Φορέων, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ, 2014.

 • Software Verification Manual of Scada Pro: Phase B

  Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Προγραμμάτων Η/Υ Ανάλυσης Φορέων, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ, 2014.

 • Wellhead Casing FEA

  Develop a stress analysis methodology and model to validate the current design envelope of the drilling structure, CoProvider, Scope of Work No. 365-001-001, Client Name: Anadarko, Texas Institute of Science, 2015.

 • Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ για την υλοποίηση του έργου:

  «Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΕΜΠ», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2017-2018, Προϋπολογισμός: 427.000,00€.

 • Δήμος Λαυρεωτικής

  «Γαλλική Σκάλα Μεταλλείων Λαυρίου», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ, 2018-2019, Προϋπολογισμός: 120.000,00€.

 • Δράση Εθνικής Εμβέλειας

  ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Τρισδιάστατου Εκτυπωτή Κτιρίων και Υποδομών», Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Κύριος Ερευνητής, 2018-2020, Προϋπολογισμός: 906.734,00€.

 • Δράση Εθνικής Εμβέλειας

  ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’, «Καινοτόμες Διατάξεις Αντισεισμικής Προστασίας Τριών Χωρικών Διευθύνσεων», Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Κύριος Ερευνητής, 2018-2020, Προϋπολογισμός: 499.038,61€.

 • Marie Sklodowska – Curie Actions: ‘Innovative Training Networks (ITN)

  “INSPIRE: Innovative Ground Interface Concepts for Structure Protection”, Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation, Deputy Coordinator, 2020-2023, Budget: 3.892.123,44€.

 • Προγραμματική Σύμβαση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π., ΕΛΚΕ) – Περιφέρεια Πελοποννήσου

  για την υλοποίηση του έργου: «Για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη της Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2022-2023, Προϋπολογισμός: 540.000,00€.

 • Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΜΠ)

  για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας του Κτιρίου που Στεγάζεται το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Ζακύνθου», Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2022, Προϋπολογισμός: 35.960,00€.