Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου

Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου

Πιο κάτω δίδονται στοιχεία από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, τα οποία παρουσιάζουν το πλήθος των Αναφορών στις εργασίες μου από άλλους ερευνητές, το πλήθος των Ετεροαναφορών στην περίπτωση που η βάση δεδομένων υποστηρίζει την επιλογή αυτή καθώς και την τιμή του δείκτη HIndex (δείκτης που δηλώνει το πλήθος των εργασιών, στις οποίες έχουν γίνει τουλάχιστον ισάριθμες αναφορές).

Google Scholar

Scopus