Σ.Τ.Ε.Α.ΜΧ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Καθοδήγηση σπουδαστών στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών

10/2012 μέχρι σήμερα
Μέλος του Σπουδαστικού Συμβουλίου
09/2007 μέχρι σήμερα
Καθηγητής

Aσχολούμαι με τη διδασκαλία των των πιo κάτω μαθημάτων:

  • Ανάλυση Ισοστατικών Ραβδωτών Φορέων (Στατική Ι)
  • Ανάλυση Υπερστατικών Ραβδωτών Φορέων (Στατική ΙΙ)
  • Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων – Σύγχρονες Μέθοδοι (Στατική ΙΙΙ)
  • Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων (Στατική ΙV)
  • Πλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων – Θεωρία Πλακών (Στατική V)
09/1990 εως 09/2007
Επιμελητής
09/1986 εως 09/1990
άμισθος βοηθός