Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
English


Διπλώματα First Certificate in English - University of Cambridge, Master of Science (M.Sc.), Diploma of Imperial College (DIC).

Γερμανικά
Deutsch

Δίπλωμα Mittelstufe